Tasavvuf

Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir / Nutk-i Şerif

NUTK-İ ŞERÎF
Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda ummân gizlidir
Terk edip cân u cihânı giy ferâgat cübbesin
Bu ferâgat cübbesinde sırr-ı Sultân gizlidir
Değme bir dervîş hakîre hor görüp hor bakma kim
Gönlünün her köşesinde Arş-ı Rahmân gizlidir
Muhib ise cân u dil bulur hayât-ı câvidân
Dervîşin her bir sözünde âb-ı hayvân gizlidir
Gör bu Eşrefoğlu Rûmî bahr-i aşkda neyledi
Cân u bâşı terk edip cân-ı cihânda gizlidir
Eşrefoğlu Rûmî
Araç çubuğuna atla