Hayat

Şifâ-yı vasl-ı kadrin hecr île bîmâr olandan sor

Şifâ-yı vasl-ı kadrin hecr île bîmâr olandan sor
Zülâl-i zevk-i şevkin teşne-i dîdâr olandan sor

Lebin sırrın gelip güftâre ey meh özgeden sorma
Bu pinhan nükteyi bir vâkıf-ı esrâr olandan sor

Gözü yaşluların hâlin ne bilsin merdüm-i gâfil
Kevâkib seyrini şeb tâ seher bîdâr olandan sor

Gamından şem’ tek yandım sabadan sorma ahvalim
Bu ahvali benimle ta seher bidar olandan sor

Habersiz olma fettân gözlerin cevrin çekenlerden
Habersiz mestler bîdâdını hüşyâr olandan sor

Harâb-ı câm-ı aşkım nerkis-i mestin bilir hâlim
Harabât ehlinin ahvâlini hammâr olandan sor

Muhabbet lezzetinden bî-haberdir zâhid-i gâfil
Fuzûlî aşk zevkin zevk-i aşkı var olandan sor

Fuzuli

Araç çubuğuna atla